Statut

Statut

Stowarzyszenia Winiarzy

Małopolskiego Przełomu Wisły

I. Nazwa, siedziba i teren działania

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego Przełomu Wisły, zwane

dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Janowiec, gmina Janowiec, powiat puławski, województwo lubelskie.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swych

celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Winiarzy Małopolskiego

Przełomu Wisły, osobowej pieczęci prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 5

Stowarzyszenie posiada swój znak, który podlega ochronie prawnej. Znak może być

wykorzystany tylko przez członków Stowarzyszenia. Inne wykorzystanie znaku

Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu.

§ 6

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

II. Cele i środki działania

§ 7

Stowarzyszeni ma na celu rozwój winnic na obszarze Małopolskiego Przełomu Wisły i w

najbliższych jego okolicach oraz propagowanie produkcji lokalnego wina gronowego zgodnej

z zasadami sztuki winiarskiej. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest określenie

regionalnego charakteru win regionu Małopolskiego Przełomu Wisły, ich promocja i dbałość

o jak najwyższą jakość winiarskiego produktu.

Region winiarski „Małopolski Przełom Wisły” obejmuje:

na terenie województwa lubelskiego – powiaty: kraśnicki, opolski i puławski;

na terenie województwa mazowieckiego – powiaty: lipski i zwoleński oraz część powiatu kozienickiego (gminy: Kozienice, Sieciechów, Garbatka Letnisko i Gniewoszów) i część powiatu garwolińskiego (gminy: Maciejowice, Sobolew i Trojanów);

na terenie województwa świętokrzyskiego – części powiatów: opatowskiego i ostrowieckiego (gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów, Ćmielów i Bałtów).

§ 8

Dla realizacji celów stowarzyszenie będzie:

1. wspierać rozwój działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji wina i uprawy winnic na obszarze MPW

2.wykorzystywać technikę i innowacyjne rozwiązania dla produkcji wina najwyższej jakości

3.wzajemną fachową pomoc członkom Stowarzyszenia oraz pomoc osobom i instytucją chcącym założyć winnice na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły,

4.nawiązywać współpracę z wspólnotami i społecznościami lokalnymi w celu wspólnego promowania produktu lokalnego i regionalnego przez wystawy, targi, imprezy promocyjne, publikacje, szkolenia

5.współpracować ze szkolnictwem wyższym w dziedzinie badań i rozwoju winiarstwa w Polsce i wykorzystania wiedzy w praktyce winiarskiej oraz organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych

6. organizować i finansować odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty, jak również inne formy działalności edukacyjno-oświatowej, w tym skierowanych do studentów;

7. prowadzić działalności wydawniczą, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych

8.współpracować z organizacjami kultury i sztuki

9.wykorzystywać technologię i technikę do produkcji winogron i wina w sposób nie szkodzący przyrodzie i zwierzętom

10.wykorzystywać położenia winnic w celu promocji walorów turystycznych i krajoznawczych regionu

11.nawiązywać współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami oraz ośrodkami badawczymi i naukowymi na terenie UE zajmującymi się branżą winiarską

12.propagować działania stowarzyszenia poprzez współprace z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in. z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi

13.wykorzystywać wyjazdy zagraniczne na targi, wystawy , itp. dla promocji RP poza granicami kraju

14.wspierać i promować kulturę picia wina w celu przeciwdziałania uzależnienia i patologiom społecznym

15. gromadzić i udostępniać materiały dotyczące rozwoju winiarstwa w Polsce i na świecie

16. finansować działalność statutową

17. prowadzić działalność gospodarczą.

 

§9

Działalność Stowarzyszenia mieści się w zakresie następującej działalności o charakterze pożytku publicznego:

1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

2. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7. turystyki i krajoznawstwa;

8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

9. promocji i organizacji wolontariatu;

10. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

§10

1. Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Stowarzyszenie może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w instytucjach zrzeszających podmioty polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Stowarzyszenia

§11

1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą.

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących zakresach:

2.1

Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

2.2

Przygotowywanie i podawanie napojów

2.3

Uprawa winogron

2.4

2.5

Produkcja win gronowych

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz nalewanie i podawanie napojów alkoholowych

2.6

Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

2.7

Działalność w zakresie informacji turystycznej

2.8

Działalność organizatorów turystyki

2.9

2.10

2.11

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Wydawnictw specjalistycznych

Szkoleń

3. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia wyodrębniona jest na poziomie księgowym i rachunkowym.

§12

Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być:

1) wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywane na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywane na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bez-pośrednio wynika z celów Stowarzyszenia;

4) wykorzystywane do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§13

1. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa prezes Zarządu uzyskując zgodę wszystkich członków Zarządu .

2. Zarząd na podstawie uchwały może udzielać pełnomocnictw szczególnych do 5000 (pięć tysięcy) złotych do podjęcia przez pełnomocnika określonych działań i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

3. Wydatki inwestycyjne na wniosek Zarządu zatwierdza walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych,

4)szczególnym członkiem honorowym jest prezes honorowy Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą

Większością głosów, z wyłączeniem członkostwa honorowego.

§ 16

1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel

Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mając miejsca zamieszkania na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akceptujący cele Stowarzyszenia.

2) Warunkiem członkostwa jest posiadanie przez kandydata winnicy przeznaczonej do

produkcji wina gronowego na terenie Małopolskiego Przełomu Wisły i w najbliższych

okolicach lub praca w tejże winnicy, a także praca podczas produkcji wina gronowego z tejże

winnicy.

3) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna nie

posiadaj¹ca winnicy ani nie pracuj¹ca w niej, ale zajmująca się problematyka winiarską.

4) Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla działalności

na rzecz upowszechniania sztuki winiarskiej i jej tradycji. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków:

a) zwyczajnych – na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i pisemnego poparcia

dwóch członków Stowarzyszenia,

b) wspierających – na podstawie oświadczenia woli złożonego Zarządowi.

2. Godność członka honorowego i prezesa honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 18

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym,

b) czynne i bierne prawo wyborcze,

c) korzystania z usług, urządzeń majątku i lokalu Stowarzyszenia na zasadach

określonych w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

b)Prezes honorowy ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

c) korzystania z usług, urządzeń, majątku i lokalu Stowarzyszenia na zasadach

określonych w regulaminie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) uprawy winorośli i produkcji wina zgodnie ze sztuką winiarską,

b) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) płacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości i terminach,

d) wykonywania obowiązków wynikających ze Statutu, regulaminu oraz uchwał

władz Stowarzyszenia,

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wniesienia pomocy materialnej lub

intelektualnej zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

3. Członkowie honorowi mają obowiązek publicznego wspierania celów statutowych

Stowarzyszenia,

4. Prezes honorowy może decyzją Zarządu reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz bez prawa podejmowania zobowiązań, szczególnie zobowiązań majątkowych.

§ 20

Utrata członkostwa następuje poprzez:

1) dobrowolną rezygnacje zgłoszą na piśmie i po uiszczeniu zaległych składek,

2)śmierci członka Stowarzyszenia,

3) pozbycie się winnicy lub rezygnacji z pracy w winnicy i przy produkcji wina, co

stwierdza Zarząd naocznie lub po zapoznaniu się z odpowiednią deklaracją członka,

4) wykluczenie przez Zarząd.

§ 21

Członek Stowarzyszenia może być wykluczony na mocy uchwały Zarządu w wypadkach:

1) nie wypełnienia obowiązków określonych Statutem, regulaminami i uchwałami władz

Stowarzyszenia, a w szczególności wskutek nie płacenia składek członkowskich, nie brania

udziału w pracach Stowarzyszenia oraz nie wykonywania uchwał jego władz,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia czynem lub słowem.

§ 22

Od uchwały Zarządu wykluczającego członka przysługuje mu odwołanie do Walnego

Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwala

Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie

więcej niż połowę składu organu

V. Walne Zgromadzenie

§ 25

1) Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2) Członkowie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

3) Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

rozsyła Zarząd na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Do ważności

Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy

członków, w drugim terminie wymóg ten nie jest konieczny.

§ 26

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 3 lata.

2) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wysłuchanie sprawozdań Zarządu z jego działalności i ich ocena,

b) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium

ustępującemu Zarządowi,

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu i programu prac Stowarzyszenia na następną

kadencje, oraz uchwalenie wysokości składek członkowskich,

d) zmiana Statutu,

e) wybór władz Stowarzyszenia, osobno: prezesa, 4 członków Zarządu, Komisji

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

f) określenie definicji winnicy,

g) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,

h) decydowanie we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych w Statucie dla

innych organów Stowarzyszenia,

i) rozwiązywanie Stowarzyszenia i jego likwidacja oraz wybór Komisji

Likwidacyjnej

j) nadanie tytułu członka honorowego i prezesa honorowego Stowarzyszenia.

§ 27

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:

a) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

b) z inicjatywy Zarządu

c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

d) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków uprawnionych do glosowania.

2) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd.

Zawiadomienie winno zawierać informacje na czyje żądanie i w jakim celu zostaje zwołane.

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało

zwołane.

§ 28

1) Walne Zgromadzenie otwiera członek Zarządu Stowarzyszeni i przeprowadza wybór

przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

2) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli inne zapisy

Statutu nie stanowią inaczej.

3) Glosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne z wyjątkiem wyboru władz

Stowarzyszenia lub podjęcia przez Zgromadzenie uchwały o wyłączeniu jawności

glosowania.

4) Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez

przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

1) Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia na okres 3 lat.

2) W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek Zarządu.

3) Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz przez prezesa lub wiceprezesa,

2) kierowanie Stowarzyszeniem,

3) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

5) powoływanie komisji do realizacji określonych zadań,

6) sporządzanie sprawozdań rocznych budżetów oraz przedstawianie ich Komisji

Rewizyjnej,

7) przyjmowanie i skreślanie członków,

8) administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

9) prowadzenie korespondencji i rachunkowości zgodnie z przepisami prawnymi oraz

uchwalonym przez Walne Zgromadzenie budżetem, zawieranie umów z innymi podmiotami.

§ 31

1) Zebrania Zarządu odbywają się minimum dwa razy w roku.

2) Zebrania Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego składu, a uchwały

zapadają zwykłą większością głosów.

§32

Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciągają prezes lub wiceprezes, każdy z

nich działający z innym członkiem Zarządu.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 33

1) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres

3 lat. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2) Członkowie Komisji nie mogą być członkami innych organów wykonawczych

Stowarzyszenia.

3) Posiedzenia Komisji prowadzone są w obecności co najmniej polowy jej składu, a

uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) składanie wniosków o absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

3) sprawdzanie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg dokumentów i stanu

majątkowego Stowarzyszenia.

VIII. Sąd Koleżeński

§ 35

1) Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu

ani Komisji Rewizyjnej wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Członkowie

Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2) Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego składu

§ 36

1) Do kompetencji Sądu należy rozstrzyganie sporów powstających między członkami, a

wynikających w obrębie Stowarzyszenia w związku z jego działalnością.

2) Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego

Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od otrzymania uchwały. Odwołanie składa się za

pośrednictwem Sądu.

IX. Majątek Stowarzyszenia

§ 37

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze skałek członkowskich, darowizn, spadków, dotacji,

subwencji, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz

ofiarności publicznej.

X. Przepisy końcowe

§ 38

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zgromadzenia lub w

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętego

większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę Statutu musi wpłynąć do zarządu

najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.